فایل رایگان جايابي بهينه منابع توليد پراکنده با هدف کاهش هزينه و تلفات و بهبود قابليت اطمينان و حاشيه پايداري ولتاژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايابي بهينه منابع توليد پراکنده با هدف کاهش هزينه و تلفات و بهبود قابليت اطمينان و حاشيه پايداري ولتاژ :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

واحدهای تولید پراکنده در شبکه های توزیع میتوانند سبب بهبود شاخصهای فنی شبکه شامل تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و قابلیت اطمینان شوند. در این راستا تعیین اندازه و مکان بهینه منابع تولید پراکنده برای دستیابی به بیشترین عملکرد در ارتباط با شاخصهای فوق حائز اهمیت میباشد. در این مقاله، تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده باهدف کاهش تلفات و هزینه بهرهبرداری و سرمایه گذاری و بهبود پایداری ولتاژ و حاشیه پایداری ولتاژ، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات ارائه گردیده است. همچنین از روش تحلیلی برای محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه استفاده شده و روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع شعاعی 33 باسه پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی قبل و بعد از بهکارگیری بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع شامل مقدار تلفات، درصد کاهش تلفات، هزینه، شاخص پایداری ولتاژ، پروفیل ولتاژ و شاخص قابلیت اطمینان مورد مقایسه و تحلیل قرارگرفته است.

لینک کمکی