فایل رایگان رتبه بندي نقاط دسترسي فمتو بر مبناي واريانس درخواست کاربران در شبکه هاي مبتني برکشينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رتبه بندي نقاط دسترسي فمتو بر مبناي واريانس درخواست کاربران در شبکه هاي مبتني برکشينگ :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

الگوریتم جایابی مجدد محتویات در شبکه های مبتنی برکشینگ، نقش مهمی در عملکرد کلی سرویسهای ویدئو مبتنی بر تقاضا ایفا میکند. با توجه به محدودیت تعداد فایلهای بهروزرسانی در لحظه جایابی مجدد محتویات، اولویت دهی نقاط دسترسی فمتو حائز اهمیت میباشد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات به دست آمده از شبکه پیاده سازی شده در دانشگاه یزد، روش جدید و کارآمدی جهت رتبه بندی نقاط دسترسی فمتو و اولویت دهی آنها در زمان بهروزرسانی محتویات ذخیره شده در حافظه ها ارائه میشود که آن را امتیازدهی بر مبنای واریانس درخواست مینامیم. در این روش، با دسته بندی محتویات ویدئویی بر اساس نوع فایل، میزان پراکندگی درخواست کاربران محاسبه میشود. بدین ترتیب، هرچه توزیع درخواست کاربران از مجموعه فایلهای ویدئویی، یکنواخت باشد، اولویت آن حافظه جهت بهروزرسانی محتویات کاهش مییابد. پس از اولویت دهی نقاط دسترسی فمتو، فایلهای موجود در حافظه تا زمانیکه تعداد فایلهای جایگزین شده برابر با حد آستانه گردد، با فایلهای محبوب جایگزین میشود. نتایج شبیه سازیهای انجام شده حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با سایر روشها به میزان قابلتوجهی عملکرد بهتری از نظر تعداد درخواستهای پاسخ داده شده توسط نقاط دسترسی فمتو دارد

لینک کمکی