فایل رایگان روندي براي تشخيص کلمات در گفتار با بهره گيري از مفاهيم آواشناسي در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روندي براي تشخيص کلمات در گفتار با بهره گيري از مفاهيم آواشناسي در آن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

کنترل انواع دستگاه ها با فرمان صوتی یکی از روشهای جدید و محبوب در دنیای امروز است که در آن صدای گوینده توسط روشهایی پردازش میشود تا کلمه ی موردنظر شناسایی شود. ازاینرو در این مقاله، الگوریتمی با رویکردی جدید ارائه میگردد که در آن با بهره گیری از مفاهیم آواشناسی گفتار و بر پایه محاسبه انرژی و نرخ عبور از صفر سیگنال، چندین ویژگی مفید از گفتار استخراج میشود. این ویژگیها به عنوان وجه تمایز چند واژه از هم به کار میروند؛ بنابراین به منظور شناسایی و تفکیک این کلمات، از ویژگی های یادشده در تعلیم مدلی به روش SVM استفاده میشود. نهایتا تعداد زیادی نمونه ی صدای ضبط شده، مدل تعلیمی و ویژگیهای استخراج شده را مورد ارزیابی قرار میدهند که نتیجه ی به دست آمده نشاندهنده ی صحت مطالعات انجامگرفته و همچنین دقت خوبی برابر با 77 درصد، در این روش میباشد

لینک کمکی