فایل رایگان ساخت پوشش هاي پليمري آبگريز- چربي گريز بر پايه ي پر فلوئورو اکتيل تري اتوکسي سيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت پوشش هاي پليمري آبگريز- چربي گريز بر پايه ي پر فلوئورو اکتيل تري اتوکسي سيلان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

به منظور افزایش کارایی پوشش ها در محافظت از محصولات حساس به رطوبت، تولید پوشش های آبگریز اهمیت فراوانی پیدا کرده.یکی از این راهکار ها برای تولید پوشش های آبگریزاستفاده از نانو ذرات سنتز شده به روش سل-ژل و به همراه ترکیب درصد مناسبی از ماده ی پر فلوئورو اکتیل تری اتوکسی سیلان است که میتواند علاوه بر خاصیت آبگریزی،دارای خاصیت چربی گریزی نیز باشد.نانوذرات SiO2 و TiO2 با استفاده از پیش ماده های تترا اتیل اورتو سیلیکات و 3-گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و تترا بوتیل اورتو تیتانات و به روش سل ژل تهیه شدند . شبکه ی هیبریدی ساخته شده به وسیله ی تست های FTIR، EDX،FESEM مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تست EDXوFESEM نشان دهنده ی شکل کروی نانو ذرات سنتز شده و با اندازه ذراتی در محدوده ی 10 تا 20 نانومتر میباشد. توزیع این ذرات در سطح کاملا یکنواخت می باشند.افزایش ماده ی PFOTES،به واسطه ی حضور گروه های فلوئور دار سبب کاهش سطح انرژی پوشش میشود که منجر به بهبود خواص آبگریزی- چربی گریزی آن میشود. نتایج حاصل از تست زاویه تماس که به وسیله ی قطره ی آب و قطره ی شیر انجام شد نشان دهنده ی دست یابی به پوشش هایی آبگریز- چربی گریز هستند.

لینک کمکی