فایل رایگان شناسايي معيار هاي مهم موبايل بانک با استفاده از روش Fuzzy-AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي معيار هاي مهم موبايل بانک با استفاده از روش Fuzzy-AHP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه اطلاعات عامل اصلی کسب قدرت و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی است. درگذشته داشتن تعداد توپ و تانک یا سلاح هسته ای شاخص قدرت یک کشور بود ولی امروزه این اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی هستند که یک کشور را قدرتمند میسازند. در سال های اخیر، افزایش رشد تکنولوژی و رشد ضریب نفوذ اینترنت و تاثیرات شگرف آن در افزایش بهره وری، باعث حرکتی جهانی به سوی استفاده از انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی شده است. هدف این پژوهش بررسی موبایل بانک به عنوان یک سیستم اطلاعاتی باز و شناسایی و ارزیابی و رتبه بندی شاخص های مهم این سیستم اطلاعاتی با استفاده از روش Fuzzy-AHP جهت فراهم آوردن دیدگاهی غنی در خصوص عوامل مهم در استفاده از موبایل بانک توسط مشتریان بانک ها میباشد. در ابتدای این پژوهش شاخص های مهم موبایل بانک کارآمد را از طریق پرسشنامه های پرشده توسط کاربران بالفعل و بالقوه موبایل بانک استخراج کرده و سپس، این معیارها را با استفاده از روشFAHP ارزیابی و در نهایت رتبه بندی کردیم. تمامی اطلاعات جمع آوری شده به صورت مقیاس زبانی منطق Fuzzy استخراج شده است تا عدم قطعیت موجود در مسئله را پوشش دهد. از آنجاییکه موبایل بانک یک کانال بانکداری الکترونیک با پتانسیل کسب سود و هزینه کم برای بانک هاست، شناخت عوامل موثر در فرایند پذیرش آن توسط مشتریان از اهمیت فراوانی برای مدیران بانک ها برخوردار است. نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت هر موبایل بانک و در نهایت بهبود عملکرد آن ها در جهت خواست مشتریان آن ها استفاده شود.

لینک کمکی