فایل رایگان مولفه هاي تاثيرگذار بر طراحي مجتمع تفريحي فرهنگي از ديد کاربران فضاها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مولفه هاي تاثيرگذار بر طراحي مجتمع تفريحي فرهنگي از ديد کاربران فضاها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

انسان موجودی است جستجوگر و آینده نگر که در طول تاریخ همواره آموخته های خود را برای نسلهای بعد به یادگار گذاشته است و با وجودی که گرد زمان بر روی دانسته ها می نشیند و روز به روز ابعاد گسترده تری به آن می بخشد .فضاهای مربوط به فعالبت های انسان از جمله مجموعه های فرهنگی تفریحی را می توان مکانی برای تجمع جوانان و تحقیق و مبادله اطلاعات فرهنگی وهنری و ادبی، به طورکلی جایگاهی رفیع، برای ارتقاء سطح فرهنگی و علم و دانش جامعه ی جوانان دانست. اهداف یک مجموعه تفریحی فرهنگی درسه قسمت اهداف پژوهشی، اهداف اطلاع رسانی تخصصی واهداف آموزش های تخصصی خلاصه می شودکه همه اهداف اجتماعی است . ولی در نهایت، در کنار اهداف اجتماعی، تمامی فضاها در جهت خدمت به افراد و کاربران طراحی میشود، لذا ترجیحات و نظرات فردی آنها در شکل دهی و منظم سازی فضاهای کالبدی تاثیرگذار بوده و میتواند مسیر برآوردن سایر اهداف فضاها را هموارتر سازد. پژوهش حاضر با روش کمی و کیفی و از طریق مطالعات کتابخانه ای در کنار به کار بستن پرسشنامه، در صدد ارزیابی ترجیحات کاربران در مورد کیفیت فضاهای کالبدی مجتمع های فرهنگی تفریحی در شهر رشت می باشد.

لینک کمکی