فایل رایگان ارزيابي حوزه ي جغرافيايي مرکز فلات ايران در ادوار نوسنگي و مس سنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي حوزه ي جغرافيايي مرکز فلات ايران در ادوار نوسنگي و مس سنگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مرکز فلات ایران بزرگترین منطقه از تقسیمات باستان شناختی کشور است. با توجه به این نکته و این مسئله که در مقایسه با مناطق غربی و جنوب غربی کشور، از دید باستان شناسان دور باقی مانده، نیازمند پژوهش های بیشتر است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی جغرافیای فرهنگهای پیش از تاریخ این منطقه، از دوره ی نوسنگی تا انتهای مس سنگی جدید، پرداخته شده است. در این پژوهش جایایی فرهنگ ها بر روی نقشه با توجه به داده های سفالی که همواره بیشترین حجم از داده های باستان شناسی را تشکیل می دهند، صورت گرفته است . با قرار دادن داده های به دست آمده از گاهنگاری های نسبی و مطلق استقرارهای دوره ی نوسنگی تا انتهای مس سنگی از تمام منطقهى مرکز فلات ایران، اطلاعاتی جامع و همه جانبه برای تدوین نقشه های فرهنگ های پیش از تاریخ در دسترس قرار گرفت. با این رویکرد و با توجه به گاهنگاری پیشنهادی فاضلی برای این منطقه، شش نقشه ی جداگانه برای ادوار مختلف فرهنگی مرکز فلات تدوین شد

لینک کمکی