فایل رایگان بازنمايي باغ ايراني در 3 نگاره منتخب از آثار کمال الدين بهزاد ليلي و مجنون در مکتب، اسکندر و هفت برگزيده، رسيدن ايلچيان اروپايي به خدمت تيمور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازنمايي باغ ايراني در 3 نگاره منتخب از آثار کمال الدين بهزاد ليلي و مجنون در مکتب، اسکندر و هفت برگزيده، رسيدن ايلچيان اروپايي به خدمت تيمور) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با ورود اسلام باغ از توجه ویژه ای برخوردار شد. آنچه مبحث باغ را نسبت به دوره پیش از اسلام متفاوت می نمود، ماندگاری باغ ایرانی در چهار چوب نگاره ها بود که گویی آن را برای همیشه برایمان جاودان نموده اند. تصاویر نقش شده در این مینیاتورها کوششی در مجسم ساختن طبیعت بهشتی یا همان فردوس برین و جهان ملکوتی است. هنر نگارگری در سده های هشتم تا دهم مدارج کمال را پیمود و دوران حاکمیت تیموریان بر ایران را عصر ظهور مجدد هنر و ادب ایران دانسته اند. آثار کمال الدین بهزاد از دیدگاه شکلی باغ ایرانی را دقیقا مثل تجلی معمارانه اش با تمامی عناصر طبیعی و کالبد انسان ساز تصویر می کند. در این راستا مقاله پیش رو قصد دارد به بازنمایی باغ ایرانی در 3اثر منتخب از نگاره های کمال الدین بهزاد بپردازد. پرسشهای این پژوهش عبارتند از: باغ ایرانی در این نگاره ها چقدر با واقعیت باغ ایرانی تطابق دارد عناصر اصلی نمایش داده شده در ترسیم باغ ایرانی این نگاره ها چیست روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از نوع تحلیلی _ توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است

لینک کمکی