فایل رایگان تاملي بر کارکردهاي سياسي ميراث فرهنگي و ظرفيت هاي مشروعيت بخشي آن در دوره ي رضا شاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاملي بر کارکردهاي سياسي ميراث فرهنگي و ظرفيت هاي مشروعيت بخشي آن در دوره ي رضا شاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

وجهی بسیار مهم از پایه های مشروعیت بخش قدرت رضاشاه در ایران، در حوزه ی فرهنگ خود را نمایان ساخت. در واقع، علاوه بر آنچه که در حوزه های سیاست و قدرت و پاره ای اقدامات و تکاپوها در این عرصه ها برای مشروعیت بخشی به قدرت رضاشاه در ایران لازم و ضروری بود و وی نیز در ابتدا به خوبی توانسته بود از این منظرها، مشروعیتی استوار برای خود دست و پا کند، اما به تناسب تمرکز بیشتر قدرت در دست وی و تلاش هایی که در مسیر پیاده ساختن آموزه های ایدئولوژیک خود در بستر جامعه ی ایرانی انجام داد، این وجوه فرهنگی بودند که بیشترین تمرکز و توجه را از وی و تمامی نزدیکان و سیاستمدارن و فرهنگیان نزدیک به وی دریافت کردند تا به انحای گوناگون و از دل حوزه ی فرهنگ ایرانی، مشروعیتی استوار برای خود به دست آورد آنچه در این میان به تقویت این رویکرد مشروعیت بخش می توانست کمک کند، توجه به میراث فرهنگی ایران در شاخه ها و ابعاد و وجوه گوناگون آن بود. در واقع میراث فرهنگی در این دوره، بیشترین بار مشروعیت بخش را در گفتمان ایدئولوژیک رضاشاهی بر دوش کشید و از این منظر، دوره ای استثنایی از توجه به حوزه ی فرهنگ به مثابه ی امری نیرومند در مشروعیت بخشی سیاسی در تاریخ معاصر ایران را رقم زد. در این پژوهش تلاش بر این است تا به روشی توصیفی تحلیلی، به میراث فرهنگی به مثابهی حوزهای مشروعیت بخش در دورهمی رضاشاه پرداخته شود و ابعاد و زوایای این امر مورد تامل قرار بگیرد

لینک کمکی