فایل رایگان تجلي معماري در هفت پيکر نظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجلي معماري در هفت پيکر نظامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

منظومه هفت پیکر نظامی با لحن شوخ و شنگ خود، قدرت تصویرپردازی بالا، توصیفات دقیق، نمود عنصر رنگ و... معنای مورد نظر خودرا در نهایت تجسم ارائه می دهد و می تواند منبعی برای هنرهای تجسمی از جمله معماری باشد. وصف قصر خورنق، توصیف هفت گنبدو... همگی منبع سرشاری برای هنر معماری به شمار می آید. در این مقاله بخش هایی از این منظومه که بعد معماری آن بیشتر است وشامل توصیفات قصر خورنق و هفت گنبد می شود، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ویژگی های معماری این دو بنا چون: فرم، رنگ،ارتفاع، جانمایی، مصالح، معمار و مفاهیم مرتبط با طراحی بنا و ... در قسمت هایی از منظومه آشکار است و توصیفات شاعرانه موجباتآشنایی را با این بناها فراهم می آورد. مقاله حاضر پژوهشی کیفی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است.

لینک کمکی