فایل رایگان تدوين مولفه هاي ايجاد منظر شهري مطلوب با تاکيد بر ارتقاء هويت بصري محور خيابان امام خميني (ره) قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تدوين مولفه هاي ايجاد منظر شهري مطلوب با تاکيد بر ارتقاء هويت بصري محور خيابان امام خميني (ره) قزوين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هویت یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با حیات انسان است که بر همه فعالیت های او اثر گذاشته و آنها را جهت میدهد.عوامل و عناصر مختلفی میتوانند در زمینه هویت و مسائل اجتماعی شهروندان اثرگذار باشند، که یکی از مهمترین آنهامنظر شهری است. در واقع، دو مقوله هویت و منظر شهر دارای تعاملات و پیوندهای متقابلی هستند. فضاهای عمومیشهری از جمله خیابانها به سبب نقشی که در شکل دادن تصویر ذهنی و ایجاد حس تعلق و شناخت از شهرها دارند درهویت بخشی به آنها در جایگاه ویژهای قرار دارند. از سوی دیگر خاطرات جمعی عاملی برای شکل گیری هویت شهری اند،اما امروزه، هویت شهری و خاطرات جمعی افراد با بی توجهی روبه رو شده و تنوع در ساماندهی و جذاب سازی خیابان برایحضور مستمر و در پی آن خاطرهسازی، ایجاد انگیزه برای تکرار حضور در خیابان و بازگرداندن صمیمیت و روح زندگی بهکالبد خیابانها به فراموشی سپرده شده است. در این تحقیق توصیفی- تحلیلی اطلاعات موردنیاز به صورت کتابخانه ای ومیدانی (با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مشاهده) جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل میشوند و درادامه با کمک روش تحلیلی SWOT به ارائه راهکارها و اولویت های ارتقاء هویت بصری و منظر شهری خیابان مورد مطالعهپرداخته شده است. لذا نتیجه نهایی این پژوهش شامل ساماندهی منظر نامطلوب وضع موجود این خیابان با استفاده از عواملهویت بخشی به آن برای حضور فعال و ارتقاء تعاملات شهروندان بوده تا این محدوده از شهر را به عنوان یک قطب جاذبو با هویت برای حضور قشرهای متفاوت مردم معرفی نماید.

لینک کمکی