فایل رایگان راهکارهايي در جهت باز زنده سازي بافت هاي تاريخي (نمونه موردي محله سبزقباي دزفول)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهکارهايي در جهت باز زنده سازي بافت هاي تاريخي (نمونه موردي محله سبزقباي دزفول) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

بشر همواره در جست و جوی هویت و حفظ آن بوده و همواره در طول تاریخ به نکته توجه داشته است، اما امروزه به دلیل تقلیداز الگوهای غربی و بدون توجه به اصول با ارزش معماری سنتی، جامعه شاهده وجود ساختمان هایی خالی از هویت خویش شدهاست. این سردرگمی ها، فضاهای معماری را بدون روح و هویت خواهد کرد. عناصر معماری از جمله مهمترین عوامل در شکلگیری هویت اند، که یکی از عوامل موثر در حفظ هویت معماری سنتی باز زنده سازی این فضاها و بکار گیری آنها با هویت اولیهآنهاست. هدف این پژوهش آشنا شدن هرچه بیشتر با این مفاهیم و بکار گیری این عناصر در طراحی هاست. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی-تحلیلی است که در آن برای شناسایی عوامل ذهنی و عینی، به تحلیل فضاهای مسکونی پرداخته است.این پژوهش در پی بازشناسی و تحلیل مولفه های مهم در ایجاد هویت مکان و چگونگی آن در معماری سنتی ایرانی است. برایحل این مشکل با آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم بنیادی و نحوه نگرش معماران خوش ذوق در دوره های گذشته می توان تغییریاساسی در بازیابی هویت ایرانی در ساختمان های امروزی ایجاد کرد. مسکن سنتی پاسخگوی به تمامی نیازهای فطری انسانبوده است و مسلما شناسایی عوامل موثر در طراحی آنها پاسخگوی نیاز انسان امروزی در زمینه های مختلف و ایجاد حس هویتایرانی که در وجود ما نهادینه شده است خواهد بود، که در جهت استفاده انسان امروزی این پژوهش به استفاده کنندگان کمکمی کنم از روش های صحیح برای برخورد با فضاهای سنتی و تاریخی برخوردی درست داشته باشند. فضاهای سنتی به سببنمایندگی دوران خود و نقشی که در بیان فرآیند تحول فرهنگی ایفا می کنند، دارای ارزش حفاظتی هستند به همین روی پژوهشگرضمن معرفی محله مورد مطالعه به اهمیت و احترام نهادن به این بافت پژهش خود را انجام داده است.

لینک کمکی