فایل رایگان شناخت مولفه هاي هويت بخش به معماري معاصر با تاکيد بر ارزش هاي معماري ايراني- اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناخت مولفه هاي هويت بخش به معماري معاصر با تاکيد بر ارزش هاي معماري ايراني- اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

نیاز به ساخت سر پناه بعنوان محیطی امن در انسان باعث بوجود آمدن انواع فضاهای معماری در هر منطقه شد که با توجه به گوناگونی شرایط اقلیمی و فرهنگی آنان، معماری شاهد تفاوت هایی در ساختار فضاهای کالبدی بوده که به هر منطقه هویت خاص خود را بخشیده است. معماری ایرانی- اسلامی در گذشته به دنبال پاسخگویی به شرایط هر منطقه با استفاده از راهکارهای کالبدی مناسب با همان بوم می باشد و با بهره گیری از راهکارهای محلی توانسته به شرایط اقلیمی، فرهنگیف اجتماعی و اقتصادی مردم هر شهر پاسخ کالبدی مناسب دهد. این پژوهش به دنبال استخراج معیارها و مولفه های اثرگذار بر هویت بخشی به معماری معاصر است که با بهره گیری از راهکارهای معماری ایرانی- اسلامی سعی به شناخت ویژگی های هویت بخش دارد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی محسوب می شود و اساس آن متکی بر روش توصیفی- تحلیلی است که با هدف شناخت عوامل موثر بر باززنده سازی هویت معماری ایرانی- اسلامی در معماری معاصر می باشد. نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت توجه به نیازهای فرهنگی- اجتماعی مخاطبین در طراحی معماری است و همچنین توجه به راهکارهای کالبدی و الگوهای فضایی معماری ایرانی- اسلامی همچنین توجه به معیارهای نظری- رفتاری از جمله محرمیت، درونگرایی، تعالی، وحدت و سلسله مراتب است که خود گامی مهم در راستای پاسخگویی به نیازهای امروز کاربران و باززنده سازی معماری ایرانی- اسلامی در فضاهای شهری است.

لینک کمکی