فایل رایگان طعم معماري؛ بررسي ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در طراحي رستوران ها (بررسي نمونه موردي: رستوران هاي محدوده چهارراه زند شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طعم معماري؛ بررسي ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در طراحي رستوران ها (بررسي نمونه موردي: رستوران هاي محدوده چهارراه زند شيراز) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

فضاهای عمومی و نیمه عمومی، نظیر رستوران ها و کافه ها، نقش مهمی در زندگی روزمرهی افراد داشته و سبب شکل گیری تعاملاتاجتماعی میان آنها می شود. این پژوهش با هدف مطالعه ی برداشت فضایی مخاطبان و نحوه تعاملات اجتماعی آنها در استفاده ازفضاهای رستورانی، به این پرسش پرداخته است که ارتباط میان تعاملات اجتماعی و طراحی معماری در فضای رستوران به چه صورتشکل یافته است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی محسوب میشود. بهمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد، بدین منظور نمونه های تصادفی شامل 5 رستوران در محدوده ی خیابان زندشیراز انتخاب و در هر مورد 30 پرسشنامه توزیع شد، که در نهایت با توجه به پرسشنامه های قابل قبول، تعداد 110 نفر حجم نمونه پژوهشرا تشکیل دادند. به منظور مدلسازی فضایی، از مقیاس دوقطبی استفاده شده و به منظور آزمون فرضیه ها، آزمون روایی محتوا و نرم افزارspss در بخش پایایی بکار رفته است. بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر همبستگی مثبت میان عناصر مد معماری، هماهنگی وخاطره سازی در فضای رستوران ها با افزایش سن کاربران بوده و حاکی از نیاز به رویکردی متفاوت در طراحی رستوران است.

لینک کمکی