فایل رایگان آسيب شناسي شبکه هاي اجتماعي و اينترنت با تاکيد برآسيب هاي رواني و اجتماعي(مورد مطالعه: دانش آموزان سرپل ذهاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي شبکه هاي اجتماعي و اينترنت با تاکيد برآسيب هاي رواني و اجتماعي(مورد مطالعه: دانش آموزان سرپل ذهاب) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت نقش مهمی در زندگی روزمره دانش آموزان دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی آسیب های روانی- اجتماعی ناشی از استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی بر دانش آمو.زان دختر و پسر دبیرستانی (دوره اول و دوم) مدارس شهرستان سرپل ذهاب می باشد. روش تحقیق توصیفی همبستگی و به شیوه میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آمار شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی (دوره اول و دوم) مدارس شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 98-97 می باشد که 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرداوری دادهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و داده های گردآوری شده با استفاده از برنامه SPSS و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. که نتایج نشان داد آسیب های روانی- اجتماعی با استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی همبستگی و رابطه معنادار مثبتی داشتند. بطوری که استفاده از شبکه های مجازی و اینترنت با متغیرهای اختلالات تغذیه، وسواس فکری، آشفتگی هویتی و دروغگویی رابطه ضعیف و با متغیرهای افسردگی و گوشه گیری، اختلالات خواب، اضطراب، پرخاشگری و عصبی بودن، بی قراری ذهنی، ایجاد رفتارهای پرخطر جنسی، عدم تمرکز، ترس اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی رابطه متوسطی دارد و با متغیر مشکلات تحصیلی رابطه ای قوی دارد. همبستگی در هر سه سطح معنی دار و مثبت بود .(p<0.05) بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده زیاد از اینترنت و شبکه های اجتماعی میتواند بر سلامت روانی دانش آموزان و روابط اجتماعی آنان تاثیر منفی قابل توجهی داشته باشد.

لینک کمکی