فایل رایگان اثربخشي ميزان سرمايه اجتماعي بر سلامت اجتماعي (مورد مطالعه دانشجويان خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي ميزان سرمايه اجتماعي بر سلامت اجتماعي (مورد مطالعه دانشجويان خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی که به معنای برخورداری افراد از منابع و حمایت ها در روابط و پیوندهای اجتماعی است ، اهمیت ویژه ای دارد و اعضای جامعه با احساس امنیت در کنار یکدیگر زندگی می کنند و از این طریق سلامت اجتماعی شان ارتقا می یابد. ایده محوری سرمایه اجتماعی در واژه روابط خلاصه می شود. به این صورت که اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن انها، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق چیزهایی را کسب می کنند که به تنهایی قادر به کسب انها نمی باشند یا به سختی ان را کسب می کنند. دانشجویان خوابگاهی که به صورت جمعی چند نفره کنار هم زندگی می کنند اگر اعتماد، مشارکت و حمایت بین انها صورت نگیرد اثرات منفی بر سلامت اجتماعی انان خواهد گذاشت.یکی از مهمترین مسائل رفاهی دانشجویان به ویژه دختران، مربوط به خوابگاه های ان هاست. به دو دلیل این موضوع برای دختران با اهمیت تر است نخست اینکه نقش جنسیتی انها در خانواده نسبت به پسران حاکی از اهمیت بیشتر و تجربه کمتر جدا شدن از خانواده است. دوم اینکه به سبب افزایش میزان دانشجویان دختر از سال1378 تا کنون و ادامه این روند، مسئله خوابگاه های دختران هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مورد توجه خاص قرار گرفته است. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری را دانشجو یان خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) تهران به تعداد 350 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل 40 نفر در سال تحصیلی 97-96 می باشند. نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل مسیر از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. که با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آزمون استنباطی (همبستگی پیرسون)، نرم افزار Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثربخشی میزان سرمایه اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) تهران تفاوت معنی داری وجود دارد .

لینک کمکی