فایل رایگان ارتباط سخت رويي و حمايت اجتماعي با استرس ادراک شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط سخت رويي و حمايت اجتماعي با استرس ادراک شده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مطالعه ی رابطه ی سخت رویی، حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده بود. برای رسیدن به این مهم 320 نفر (160مرد و 160زن) دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در واقع سخت رویی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاومت در برابر وقایع فشارزای زندگی عمل می کند و از سه مولفه ی تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است. حمایت اجتماعی با ابعاد حمایت عاطفی، حمایت خود ارزشمندی، حمایت ابزاری، حمایت اطلاعاتی و حمایت شبکه های اجتماعی حمایت سنجیده شده است. حقیقت استرس ادراک شده به درجه ای که افراد رویدادهای زندگی شان را غیرقابل پیش بینی، غیرقابل کنترل و پرفشار ارزیابی می کنند، اشاره دارد. برای سنجش سخت رویی از پرسشنامه سخت رویی کوباسا، حمایت اجتماعی از مقیاس شربورن و استوارت و استرس ادراک شده از مقیاس کوهن و همکاران استفاده گردید. جهت تحلیل نتایج، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شد. یافته ها نشان دادند که میان متغیرهای استرس ادراک شده و سخت رویی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، مولفه ی حمایت اجتماعی به تنهایی 43 درصد از تغییرات مربوط به استرس ادراک شده را تبیین می کند پس از آن متغیرهای کنترل و مهربانی به ترتیب بیشترین سهم را داشتند.

لینک کمکی