فایل رایگان بررسي رابطه بين بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بهداشت روانی در اصل حفظ و ارتقا سلامت است یعنی کمک به وضعیت کامل بهتر زیستی جسمی روانی و اجتماعی نه صرفا نبودن بیماری یا ناتوانی بهداشت روانی بر پیشگیری مبتنی است و پیشگیری عبارت از بوجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و نرمال است بعلاوه درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری از بیماریهای شدید روانی از انجا که اساس سلامت روان آدمی در طی دوران کودکی و نوجوانی پی ریزی می شود سلامت روان کودک و نوجوان و عوامل موثر در تامین آن شایان توجه و اهمیت فوق العاده است امروزه روان شناسی روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تایید قرار میدهد به این معنی که داشتن روان سالم مستلزم بدنی سالم و لازمه بدن سالم نیز برخورداری از روانی سالم است از این رو تردیدی نیست که سلامت جسمانی کودک و نوجوان در سلامت روانی او نقش مهم دارد اما این تنها عامل موثر نیست پژوهشها و یافته های روان شناسان و درمانگران نشان میدهد که عوامل دیگری از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی (خانواده مدرسه) نیز در تامین سلامت روانی تاثیری بس مهم و غیر قابل انکار دارد . لذا تحقیق حاضر به فایل رایگان بررسي رابطه بين بهداشت رواني و پيشرفت تحصيلي پرداخته و با چهار مقیاس علائم جسمانی و کارکرد اجتماعی علائم اضطرابی و علائم افسردگی را مورد بررسی قرار میدهد حجم نمونه این تحقیق 60 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شفت می باشد که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده اند روش تحقیق این رساله توصیفی بوده و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی به رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی مورد بررسی واقع شده اطلاعات حاصله با استفاده از ضریب همبستگی و در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که به طور کلی بهداشت روان در همه زمینه ها و موفقیت ها و در تامین سلامت فکر وروان موثر است لذا برای تحقیق بخشیدن به این مهم پیشنهاداتی در 2 بخش به مسئولان آموزش و پرورش و والدین ارائه گردیده است .

لینک کمکی