فایل رایگان بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با خصايص شخصيت مرزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با خصايص شخصيت مرزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با خصایص شخصیت مرزی در یک جمعیت غیربالینی شهر مشگین شهر در سال 1397پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. حجم نمونه مورد مطالعه 100 نفر بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریا شرینگ، هوش معنوی کینگ (SISRI) و مقیاس لیشنرنیگ برای شخصیت مرزی بوده است که توسط افراد نمونه تکمیل شدند و از روشهای آماری همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSSانجام شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن با خصایص شخصیت مرزی و مولفه های آن همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. همچنین بین هوش معنوی و خصایص شخصیت مرزی و مولفه های آن همبستگی معناداری یافت نشد. لذا به نظر میرسد افزایش هوش هیجانی و تربیت برای افزایش هوش هیجانی می تواند موجب پیشگیری از شخصیت مرزی باشد.

لینک کمکی