فایل رایگان بررسي ميزان رضايت زناشويي وکيفيت ارتباط زوجين در فرزندان شاهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان رضايت زناشويي وکيفيت ارتباط زوجين در فرزندان شاهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با استفاده از روش علی مقایسه ای انجام شده است.روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری دردسترس است.جامعه آماری تحقیق عبارت است 100 نفر از فرزندان شاهد شهر کرمانشاه بوده اندکه تعداد 49 نفر از آن ها تک والدی بودند 50 نفر دیگر مادر ازدواج مجدد داشتند.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه رضایت زناشویی،پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین می باشددر این پژوهش در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل استفاده شده است. بافته ها نشان داد که بین میانگین رضایت زناشویی فرزندان شاهد در خانواده های تک والدی و ازدواج مجدد تفاوت معناداری وجود ندارد [t(96/96)= -1/41 ,p0/16]. بین میانگین کیفیت ارتباط زوجین در فرزندان شاهد در خانواده های تک والدی و ازدواج مجدد تفاوت معناداری وجود ندارد [t(97)= -0/89 ,p0/37]. بین میانگین کیفیت ارتباط زوجین زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد. [t(96/77)= -1/34 ,p> 0/01]. بین میانگین رضایت زناشویی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد. [t(96/71)= -2/42,p0/01] به این صورت که میانگین رضایت زناشویی مردان بیشتر از زنان است.بین میانگین کیفیت ارتباط زوجین افراد شاغل و بیکار تفاوت معناداری وجود ندارد. [t(97)= 0/38,p> 0/01]. بین میانگین رضایت زناشویی افراد شاغل و بیکار تفاوت معناداری وجود دارد. [t(77/37)= 1/95,p0/0] به این صورت که میانگین رضایت زناشویی افراد شاغل بیشتر از افراد بیکار است.بین میانگین کیفیت ارتباط زوجین ازدواج فامیلی و غیرفامیلی تفاوت معناداری وجود ندارد [t(97)= -0/18,p> 0/01]. بین میانگین رضایت زناشویی ازدواج فامیلی و غیرفامیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. [t(47/50)= 0/51,p> 0/01].

لینک کمکی