فایل رایگان تحليل محتواي کتاب جغرافيا پايه دهم به روش ليپمن؛ مولفه هاي مهارت هاي تفکر و ابزار هاي استدلال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب جغرافيا پايه دهم به روش ليپمن؛ مولفه هاي مهارت هاي تفکر و ابزار هاي استدلال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در فرآیند برنامه ریزی درسی ، تهیه و تدوین محتوای آموزشی مناسب بخصوص در نظام آموزشی متمرکز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر نیز با هدف تحلیل محتوا کتاب جغرافیا ( 1) پایه دهم دوره دوم متوسطه براساس مولفه های مهارت تفکر و ابزار های استدلال انجام شده است. این پژوهش در گروه پژوهش های توصیفی و از نوعکاربردی می با شد، تجزیه و تحلیل کمی با ا ستفاده از آمار تو صیفی شامل فراوانی و در صد طبق مولفه های مهارت های تفکر و ابزارهای ا ستدلال، خود ساخته که تو سط پژوهشگر با استفاده از کتبی در این زمینه تدوین شده بود، صورت گرفت و مشاهده نمودیم در کتاب جغرافیا پایه دهم، فراوانی مهارت های تفکر بیش از ابزارهای استدلال بوده و از این میان مولفه سوال کردن با 20.45 درصود وتمثیل آوردن با 19.44 درصد بالاترین میزان را بخود اختصاص داده اند که بیانگر توجه چشمگیر مولفان به این دومولفه به نسبت دیگر مولفه ها است و درادامه مولفه شرط لازم و کافی و استدلال شرطی نیز به ترتیب با 6.18 و 8.33 کمترین مقدار از محتوا کتاب را شامل شده اند.

لینک کمکی