فایل رایگان تحليل محتواي کتاب رياضي پايه اول دبستان براساس تکنيک ويليام رومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتاب رياضي پايه اول دبستان براساس تکنيک ويليام رومي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، فایل رایگان تحليل محتواي کتاب رياضي پايه اول دبستان براساس تکنيک ويليام رومي است. برای انجام این تحلیل محتوا از شیوه توصیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کتاب ریاضی پایه اول دبستان سال 1396 بود. تحلیل محتوای این کتاب با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوایی ویلیام رومی انجام گرفت. بدین منظور، صفحه هایی از این کتاب به صورت تصادفی انتخاب شده و متن، تصاویر و فعالیت ها تحلیل شدند و ضریب درگیری دانش آموز با این مقوله ها مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متن کتاب ریاضی اول دبستان با ضریب درگیری 0/905 به شیوه فعالی نوشته شده است. همچنین، تصاویر کتاب با ضریب درگیری 2/57 بیش از حد به فعالیت پرداخته است. ضریب درگیری شاخص فعالیت محور بودن کتاب 2/08 به دست آمد که نشان می دهد این کتاب بسیار فعال است. با توجه به ضرایب درگیری در فرمول ویلیام رومی می توان نتیجه گرفت که متن کتاب ریاضی پایه اول دبستان به شیوه فعالی نوشته شده و دانش آموزان را درگیر یادگیری می کند، اما ضرایب درگیری تصاویر و فعالیت های کتاب در محدوده فعال ویلیام رومی نیستند و نشان می دهد که تصاویر و فعالیت های کتاب بیشتر از توان دانش آموزان است و موجب خستگی و بی حوصلگی آنها می شود. با توجه به آن که تصاویر و فعالیت های کتاب ریاضی پایه اول دبستان بدون توجه به شرایط دان شآموزان ارائه شده و فقط آنها را به انجام فعالیت های متعدد فرا می خواند، اصلاح و بهبود در طراحی تصاویر و فعالیت های این کتاب درسی ضروری است

لینک کمکی