فایل رایگان تحليل مضامين اخلاقي در ديوان کليم کاشاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل مضامين اخلاقي در ديوان کليم کاشاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ادبیات فارسی بااخلاق و تعالیم اخلاقی آمیخته است بازتاب مفاهیم اخلاقی در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان دیده می شود. در حقیقت می توان آثار برخی ازآنها را آیینه اخلاق و تعالیم اخلاقی دانست. کلیم کاشانی از جمله شاعرانی است که غزلیات اوسرشار از مفاهیم والای انسانی و اخلاقی است. این پژوهش در بردارنده موضوعاتی فرعی چون بیان کلیاتی از علم اخلاق، نقد ادبی اخلاق و بیان مختصری از اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر شاعر وزندگی، آثار، افکار ویژگی های شعری کلیم کاشانی است وبخش اصلی پایان نامه نیز، بررسی وتحلیل واژگان اخلاقی را در دیوان کلیم شامل می شود. این پژوهش به بررسی مضامین اخلاقی دردیوان کلیم کاشانی با یک تقسیم بندی موضوعی بسامدی به همراه تحلیل واژگان اخلاقی پرداخته است. گرچه هدف نگارنده بررسی تمام بسامدها نیست، اما برخی از واژگان اخلاقی که تکرار بیشتری نسبت به مضامین دیگر دارند، شواهد بیشتری را به خود اختصاص داده اند. ومضامینی که در دیوان کلیم کاشانی کمتر تجلی یافته اند، در بخش شواهد نیز، شواهد کمی را به خوداختصاص داده اند. در بخش اصلی این پایان نامه مضامین اخلاقی و ضد ارزش های اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته اند. شیوه ی کار چنین است که هر واژه از نظر معنی لغوی ذکر شده است و سپس به بررسی آن واژه از نظر علمای اخلاق پرداخته ایم. در برخی از موارد نیز برخی از واژگان که در ساحت علم عرفان قابل بررسی هستند، به مفاهیم عرفانی این واژگان نیز مختصرا پرداخته ایم. پس از آن، هر واژه در دیوان کلیم تحلیل شده و این تحلیل براساس مستنداتی از شواهد ذکر شده است. در پایان نیز به نتیجه گیری مباحث مطروحه پرداخته ایم

لینک کمکی