فایل رایگان تحول در برنامه درسي دانشگاه ها در عصر جهاني شدن: توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحول در برنامه درسي دانشگاه ها در عصر جهاني شدن: توسعه پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تحقق توسعه ی پایدار از مسیر تحول در برنامه درسی دانشگاهی در عصر جهانی شدن است. این امر، منوط به تربیت شهروندانی جهانی است که در مقابل تحولات انعطاف پذیر بوده، بتوانند درکنار یادگیری مستقل و مداوم، دارای مهارت و تخصص باشند. در این فرایند، تربیت نیاز به ساز وکارهایی دارد که آموزش از آن جمله است. آموزش هنگامی می تواند زمینه ساز پایداری باشد که مفاهیم ، برنامه، رویکردها، سیاست، اقتصادو تمامی بنیان ها و اهداف آموزش و آنچه را که به رفتار کنونی ما انجامیده است، مورد بازکاوی و تحول قرارگیرد. در بین تمامی عناصر و خرده نظام های آموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان مهم ترین عنصر و به منزله قلب این نظام یاد می شود، زیرا نقش تعیین کننده وغیرقابل انکاردرراستای تحقق اهداف ورسالت های دانشگاه ها ایفا می کنند. بنابراین، پژوهش حاضربا توجه به هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا کیفی (تحلیل تماتیک) در سطح سرفصل های دروس عمومی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره برده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، تحلیل محتوا، فیش برداری و چک لیست بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، سطح مطالب مرتبط با جهانی شدن از بعد کیفی، از درسی نسبت به درس دیگر از شدت و ضعف قابل توجهی برخوردار است. آنچه مسلم است اینکه بیشتر مطالب مرتبط با مولفه های جهانی شدن، مطالبی هستند که اغلب ارتباط غیر مستقیم دارند و از وجوه ایجابی، سلبی و خنثی، میتوان ادعا کرد که وجه خنثی بر سایر وجوه از سنگینی محسوسی برخوردار است. که این امر بیانگر، بازنگری کلی و تحول اساسی در دروس عمومی دانشگاهی در عصر جهانی شدن برای تحقق توسعه ی پایدار است.

لینک کمکی