فایل رایگان تعيين رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و جهت گيري هاي ديني با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و جهت گيري هاي ديني با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان. :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری های دینی و سرزندگی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموران دختر مقطع متوسطه شهر آبدانان میباشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل دردبیرستان های شهر آبدانان که تعداد آنها 427 نفر می باشد تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 202 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده اند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه های الگوی ارتباطی خانواده، جهت گیری دینی، سرزندگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارspss24 تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفته است. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بوده است که فرضیه ها در سطح 0.05 . آزمون شده اند . یافته های تحقیق نشان می دهد که بین الگوی ارتباطی خانواده، جهت گیری دینی و سرزندگی تحصیلی با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج حاکی از این است که انگیزش تحصیلی دانش آموزان مستلزم هماهنگی و تعامل بین ابعاد مختلف الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری های دینی و سرزندگی تحصیلی است

لینک کمکی