فایل رایگان تعيين ميزان آمادگي کارکنان دانشگاه مازندران براي استقرار مديريت کيفيت فراگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين ميزان آمادگي کارکنان دانشگاه مازندران براي استقرار مديريت کيفيت فراگير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان آمادگی کارکنان دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیت جامع بوده است. در این تحقیق، شش اصل تعهد، مشتری گرایی (تامین رضایت ارباب رجوع)، واقع گرایی، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوده است. روش نمونهگیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوه تخصیص متناسب استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که آمادگی کارکنان دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیتجامع در حد مناسبی نیست.

لینک کمکی