فایل رایگان جايگاه زنان در شعر انوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه زنان در شعر انوري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ادبیات فارسی در جستجوی زنان و وضعیت آنها مورد بحث و بررسی واقع شده است، اما تاکنون در باب فایل رایگان جايگاه زنان در شعر انوري، از شاعران بزرگ قرن ششم، کاری انجام نشده است. نویسندگان این جستار بر آنند تا شعر انوری را از جهت حضور زنان و جایگاه آنان در آن مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. انوری از منظر توجه به زنان، خاص و تاحدی متفاوت از بقیه شاعران است. در دیوان انوری با شخصیت دوگانه وی روبرو می شویم؛ وی در بخشی از اشعارش، زن را خوارداشته و تحقیر کرده و دست مایه طنز قرار داده استکه این نگاه در ادبیات فارسی نگاه تازهای به شمار نمی آید. در همین حال او در بخشی دیگر از اشعارش، زن را با شیوه ای واقع گرایانه می ستاید و این تناقض خواننده را دچار سردرگمی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است که او در قصاید و قطعاتش از دیدگاه های مردسالارانه حاکم تبعیت کرده و اشعار ضد زن سروده؛ حال آن که در حوزه غزل، اساسا به دلیل مخاطب متفاوت این نوع ادبی، در ابیاتی به ستایش زنان پرداخته است.

لینک کمکی