فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي مديريتي از ديدگاه امام علي (ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي مديريتي از ديدگاه امام علي (ع) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در دنیای امروز، تا کید برمحور شایسته گزینی در نظام های اداری به یک گفتمان بسیار حیاتی تبدیل شده است؛ چراکه چالش ها وآسیب های مخرب مدیریتی به عنوان یک دغدغه ی اساسی ,بشر امروز را تهدید می کند واین پرسش که چه معضلا تی مدیریت را آشفته و متزلزل می سازد موضوع پژوهش می باشد که در این نوشتار سعی شده تا با بهرهگیری از روش مطالعات کتابخانه ای، مسا له ی شناخت وراه حل مسا ئل مدیریتی ومفاهیم اساسی آن مورد وا کاوی قرار گیرد و مفاهیم وتعاریف، مبانی نظری وفلسفی وروش شناسی آن در ساختار مدیریتی امام علی (ع) بیان نموده وارائه راهکارها وشیوه های سازنده ی آن حضرت (ع) در استحکام ضوابط به جای روابط وتا کید بر التزام عملی نسبت به آن، هدف این تحقیق می باشد و این پژوهش مسائل آسیب زای اسراف وتبذیر در بود جه، رشوه خواری واختلاس، تقدم رابطه بر ضابطه، احتجاب وجدایی از مردم، عدم دقت در کارها، مخفی کاری، منت نهادن، دو گانگی در گفتار ورفتار، شتاب زدگی و قدرت طلبی را در مدیریت مورد بررسی قرار داده و با ارائه راهکارهایی برای تحقق سلامت نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع ) نتیجه می گیرد که مهم ترین عوامل پیدایش معضلا ت در مدیریت ها از عدم کفایت و صلاحیت علمی واخلاقی مدیران نشات می گیرد وچاره کار این است که یا مدیر از جایگاهی که شایسته ی آن نیست، دور شود ویا شایستگی های لازم آن جایگاه را در خویش تقویت نماید واز منابع بسیار مهم اثبات این ادعا سیره ی علوی در نهج البلاغه است.

لینک کمکی