فایل رایگان چگونگي احياء و توليد مفاهيم جريان ساز و عمل ساز در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونگي احياء و توليد مفاهيم جريان ساز و عمل ساز در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

شاخص های ممتاز و مفاهیم جریان ساز و عمل ساز در دانش آموزان یکی از وظایف سنگین معلمان و آموزش و پرورش می باشد. ایمان، اندیشه ورزی، مشارکت و همکاری اجتماعی، و اصلاح الگوی مصرف از جمله این شاخص های برجسته است که باید در نسل آینده رشد پیدا کنند.پژوهش حاضر بهروش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی است. با استفاده از آرا و نظریات دانشمندان در زمینه آموزش و پرورش انجام شده است. نتایج تحقیقات به دست آمده نحوه تاثیرگذاری آموزش و پرورش ایران دراحیاء و تولید مفاهیم جریان ساز و عمل ساز و عمده ترین چالش های احتمالی که با اتخاد راهبردهای آموزشی مطلوب و موثر در این مقاله به آن اشاره می شود، می توان بر چالش های فایق آمد

لینک کمکی