فایل رایگان چگونه توانستم نمرات درسي ضعيف دانش آموزانم را ارتقا و بهبود بخشم.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چگونه توانستم نمرات درسي ضعيف دانش آموزانم را ارتقا و بهبود بخشم. :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

افت تحصیلی و ضعف در کسب نمرات لازمه یکی از دغدغه های خانواده های امروزی شده است و از طرفی دیگر افت تحصیلی موجب هدر رفتن هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده روی دانش آموزان می گردد که می تواند سلامت روحی دانش آموزان را به خطر بیاندازد، بنابراین اقدام پژوهی حاضر با هدف کاهش ضعف درسی و ارتقای آن در میان دانش آموزان کلاس هفتم مدرسه فارابی انجام شده است، روش پژوهش کیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات لازمه پرسشنامه، مصاحبه بوده و تحلیل اطلاعات به شیوه توصیفی بااستفاده میانگین و جداول و نمودار است. جامعه آماری این پژوهش 21 نفر از دانش آموزان کلاس بوده که تعداد 6 نفر از آنها نمرات ضعیفی داشتند که به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان می دهد که پس از اجرای راه حل ها، برنامه ریزی برای دانش آموزان بعد از مدرسه، تیم سازی دو به دو ، تهیه فرم و دفترچه نظارت بر تحصیل جهت ارتباط با والدین میزان کسب نمرات ضعیف در دانش آموزان متوقف شده و میانگین نمرات از 13 الی 14 به 17-16 ارتقا پیدا کرد که این امر هم موجب انگیزه دانش آموزان برای تحصیل و ارتباط بیشتر والدین با مدرسه شد.

لینک کمکی