فایل رایگان رابطه بين هوش هيجاني و سبک رهبري در سطح مديران مقطع متوسطه شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين هوش هيجاني و سبک رهبري در سطح مديران مقطع متوسطه شهر شيراز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این مقاله رابطه ی هوش عاطفی و سبک رهبری در مدیران مقطع متوسطه شهر شیراز را بررسی می کند. برای انتخاب حجم نمونه 124 نفر (110 مرد و 14 زن) با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. و مقیاس هوشی هیجانی و مقیاس MLQ به ترتیب با 33 و 38 آیتم کامل شدند. پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه باروش آلفای کرونباخ 0.74 برای هوش عاطفی و0.80 برای سبک رهبری محاسبه شد سپس داده ها با رگرسیون گام به گام تحلیل شدند نتایج نشان داد که رابطه ی معناداری بین انگیزش، همدلی، مهارت های اجتماعی با سبک رهبری تحول آفرین وجود دارد.بین خود آگاهی خود نظمی و همدلی با سبک رهبری عملگرا هم رابطه معناداری وجود داشت داشت. نتایج نشان داد که سبک رهبری تحول گرا با همدلیتوصیف شده است و سبک رگرسیون گام به گام رهبری عملگرا با خود آگاهی و همدلی توصیف شده است.

لینک کمکی