فایل رایگان رابطه تعهد سازماني با خشنودي شغلي در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه تعهد سازماني با خشنودي شغلي در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان زابل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور ارزیابی رابطه تعهد سازمانی و خشنودی شغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان زابل انجام شده است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی با رویکرد همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان زابل به تعداد 45 نفر بودند که کلیه کارکنان به روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر 1990 و پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت و همکاران 1987 می باشد که پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/785 و 0/786 محاسبه شده است. جهت تجزیه وتحلیل آماری از نرم افزار SPSS24 و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تعهد سازمانی و برخی مولفه های آن با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارند.

لینک کمکی