فایل رایگان رابطه رضايت از زندگي و اميد به زندگي با سلامت روان دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه رضايت از زندگي و اميد به زندگي با سلامت روان دانشجويان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش رابطه عزت نفس و رضایت از زندگی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی تشکیل می دهند. روش پژوهش: نمونه پژوهش 200 نفر( 100 نفر پسر و 100 نفردختر) به صورت طبقه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ، امید به زندگی اسنایدر ، مقیاس رضایت از زندگی داینر مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار spssبا روش آماری آزمون t مستقل وهمبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد بین رضایت از زندگی و سلامت روان رابطه مثبت معنادار وجود دارد و همچنین بین سلامت روان و امید به زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.بین رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنادار وجود دارد اما بین امید به زندگی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان تفاوت معنا دار وجود ندارد و همچنین بین رضایت از زندگی و امید به زندگی دانشجویان وجود ندارد. نتایج: نتایج حاکی از آن بود که 64 درصد از دانشجویان دارای سلامت روان خیلی زیاد بودند. 44 درصد دانشجویان رضایت از زندگی و امید به زندگی زیادی داشتند

لینک کمکی