فایل رایگان رابطه روش هاي تدريس معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان ساوه در سال تحصيلي 94-95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه روش هاي تدريس معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان ساوه در سال تحصيلي 94-95 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش بررسی فایل رایگان رابطه روش هاي تدريس معلم با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان ساوه در سال تحصيلي 94-95 است. روش تحقیق روش توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش معلمان شاغل به تدریس پایه اومل ابتدایی شهرستان ساوه در سال تحصیلی 94-95 می باشد.نمونه آماری این پژوهش تعداد 15 نفر از معلمان شاغل به تدریس در پایه اول ابتدایی می باشد. همچنین نمونه آماری این پژوهش 322 نفر از دانش آموزان پایه دوم دبستان شهر ساوه می باشد.روش گردآوری داده ها روش میدانی بوده است. داده های آن کمی می باشد برای روش تجزیه و بهره برداری از شاخص های آمارتوصیفی وآزمون همبستگی پیرسون می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین روش های تدریس معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم وجودارد و همچنین استفاده از روش های تدریس جدید مانند حل مسئله، کاوشگری و. که محور اکثر آنها پرورش خلاقیت در دانش آموزان است تاثیر به مراتب بیشتر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی دارد و استفاده از این روش های تدریس یادگیری دانش آوزان را بهبود می بخشد.

لینک کمکی