فایل رایگان رابطه سلامت سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه علوم پزشکي فسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه سلامت سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه علوم پزشکي فسا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان رابطه سلامت سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه علوم پزشکي فسا بود. این پژوهش به روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید.جامعه آماری پژوهش 1590 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا به غیر از اعضای هیات علمی دانشگاه بودند. تعداد 312 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن 1996 و همچنین یک پرسشنامه جدید بود که توسط محقق تدوین گردید و برای سنجش نوآوری سازمانی به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد سلامت سازمانی به غیر از ملاحظه گری و ساختاردهی با R(2)=0/38 توانایی پیش بینی مثبت و معنادار نوآوری سازمانی را دارند.

لینک کمکی