فایل رایگان رابطه شبکه هاي اجتماعي مجازي با بهزيستي روانشناختي و عملکرد شغلي معلمان متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه شبکه هاي اجتماعي مجازي با بهزيستي روانشناختي و عملکرد شغلي معلمان متوسطه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی مجازی با بهزیستی روانشناختی و عملکرد شغلی معلمان متوسط بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی واز نوع همبستگی بوده است. جامه آماری این پژوهش را تمامی معلمان متوسطه اول ودوم شهر استهبان در سال 95-96 تشکیل دادند که تعداد آن ها برابر با 213 نفر بوده است که از بین آن ها، تعداد 177 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بررسی اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی (مقیمی و طیفی)، بهزیستی روانشناختی (ریف و کیس) و خود ارزشیابی عملکرد شغلی (پاترسون) بوده است. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام انجام گرفته است. نتایج پژوهش با استفاده از روابط همبستگی پیرسون نشان داد که از بین ابعاد تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی (بعد فردی، بعد فرهنگی اخلاقی و بعد اجتماعی) ، بعد فردی ان با بهزیستی روانشناختی و عملکرد شغلی رابطه معکوس معنادار داشته است در حالیکه بعد فرهنگی اخلاقی آن با بهزیستی روانشناختی و عملکرد شغلی رابطه مستقیم معنادار داشته است نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین ابعاد تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی، بعد فردی و فرهنگی اخلاقی آن بطور معنادار پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی و عملکرد شغلی بوده اند.

لینک کمکی