فایل رایگان رابطه عادات مطالعه دانشجويان با موفقيت تحصيلي آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه عادات مطالعه دانشجويان با موفقيت تحصيلي آنان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی موفقیت تحصیلی فراگیران می باشد که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله عادت های مطالعه افراد می باشد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با موفقیت تحصیلی آنان درسال تحصیلی 92-93 انجام شد. روش پژوهش مقطعی توصیفی-تحلیلی بوده و در سال 1392 بر روی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی بر اساس تسهیم به نسبت انتخاب گردیدند که از مجموع 289 نمونه برآورد شده 262 نفر همکارای نمودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عادات های مطالعه PSSHI با ضریب پایایی 0/88 که دارای 45 سوال در هشت حوزه شامل مدیریت زمان، شرایط فیزیکی مطالعه، تواناییخواندن، یاداشت برداری، انگیزش یادگیری، حافظه، امتحانات و سلامتی استفاده گردید و با استفاده ازنرم افزار SPSS16 برای تجزیه و تحلیل از آماره های توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون t-test آنالیز واریانس و توکی استفاده شد. میانگین نمره عادات مطالعه دانشجویان 45/46±10/33 بود. 24/1 درصد از دانشجویان عادات مطالعه ضعیف 24/1 درصد متوسط 27/2 درصد خوب و 24/6 درصد از آنها عادات مطالعه عالی داشتند. بین عادت های مطالعه افراد و عملکرد تحصیلی آنها (معدل) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. p=0/017,r=0/177 و همچنین بین برخی متغیرها مانند فعالیت غیر درسی p=0/05 زمان مطالعه p=0/007 منابع مطالعه p=0/001 زمان آمادگی برای امتحان p=0/001 با کل عادات مطالعه ارتباط معنادار وجود داشت اما بین سن، تاهل ، محل سکونت، دانشکده محل تحصیل، سال تحصیلی، ساعت خواب و تحصیلات پدر و مادر ارتباط معنی دار به دست نیامد p> 0/05 به طور کلی وضعیت عادات مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سطح خوب بود، ولی با توجه به اینکه 48/2 درصد دانشجویان عادات مطالعه آنها در سطح متوسط و پایین تر بوده و شیوه مطالعه آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، با توجه به اهمیت عادات مطالعه در عملکرد پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضرورت دارد برنامه ریزی در جهت بهبود روش ها و عادات مطالعه دانشجویان در ابتدای ورود به دانشگاه صورت پذیرد.

لینک کمکی