فایل رایگان رابطه فعاليت در شبکه هاي اجتماعي مجازي با هويت ديني و ملي و مقايسه بين رشته علوم تربيتي با ساير رشته ها در دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان اصفهان در سال تحصيلي 96-97

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه فعاليت در شبکه هاي اجتماعي مجازي با هويت ديني و ملي و مقايسه بين رشته علوم تربيتي با ساير رشته ها در دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان اصفهان در سال تحصيلي 96-97 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت. شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیرگذارند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت دینی و ملی با فعالیت در شبکه های اجتماعی می باشد که جامعه آن را تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان اصفهان تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی تعداد 223 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و سپس تست هویت دینی و ملی لط آبادی و پرسشنامه فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی در اختیارشان قرارداده شد.نتایج نشان داد که بین هویت دینی و ملی با فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی رابطه منفی در سطح کمتر از 0.05 رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که دانشجویان از نظر هویفت دینی و ملی و فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی در وضعیت نامطلوبی به سر می برند

لینک کمکی