فایل رایگان رابطه معنويت سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه علوم پزشکي فسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه معنويت سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه علوم پزشکي فسا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل رایگان رابطه معنويت سازماني با نوآوري سازماني در دانشگاه علوم پزشکي فسا بود. این پژوهش به روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید.جامعه آماری پژوهش 1590 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا به غیر از اعضای هیات علمی دانشگاه بودند. تعداد 312 نفر با استفاده از روش نمون هگیری طبقه ای- تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای سنجش معنویت سازمانی از پرسشنامه استاندارد اشموس و دوچون 2000 و میلیمن و همکاران ( 2003 ) استفاده گردید. یک پرسشنامه جدید محقق ساخته نیز برای مطالعه نوآوری سازمانی به کار گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین معنویت سازمانی با نوآوری سازمانی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد معنویت سازمانی به غیر از حس همبستگی با R(2)=0/59 توانایی پیش بینی مثبت و معنا دار نوآوری سازمانی را دارند

لینک کمکی