فایل رایگان رابطه هويت ديني و ملي با سلامت عمومي در دانش آموزان متوسطه اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه هويت ديني و ملي با سلامت عمومي در دانش آموزان متوسطه اول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هویت ملی ودینی در دانش آموزان نقش مهمی در عملکرد آنان می تواند ایفا کند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه هویت ملی و هویت دینی با سلامت عمومی در دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و توصیفی می باشد. جامعه شامل کلیه ی دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه اول شهرستان بوکان می باشد ونمونه به روش نمونه گیری خوشه ای 525 نفرانتخاب گردید و داده ها با استفاده از پرسشنامه های هویت ملی و هویت دینی احدی و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12 جمع آوری گردید برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده و به کمک spss17 انجام شد.نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که هویت ملی با نمره کلی سلامت عمومی p=0/001,r=0/55 و هویت دینی با نمره کلی سلامت عمومی p=0/001,r=0/65 وهویت دینی بانمره کلی سلامت عمومی p=0/001,r=0/65 دارای همبستگی مثبت بودند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که هویت ملی و هویت دینی پیش بینی کننده های معتبری برای سلامت عمومی دردانش آموزان بودند.

لینک کمکی