فایل رایگان رابطه ي سبک هاي دلبستگي با انسجام خانواده در زنان متاهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه ي سبک هاي دلبستگي با انسجام خانواده در زنان متاهل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور است. نمونه پژوهش شامل 200 زن متاهل است که به روش نمونه گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازن وشیور 1987 و پرسشنامه انسجام خانواده سامانی 1381 استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و با روش آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که بین سبک دلبستگی با انسجام خانواده در زنان متاهل رابطه معنی داری وجود دارد ونیز متغیرهای سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی قادر به پیش بینی مولفه ی انسجام خانواده می باشند.

لینک کمکی