فایل رایگان رابطه يادگيري سازماني با عملکرد شغلي کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي شرق گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه يادگيري سازماني با عملکرد شغلي کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي شرق گيلان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل رایگان رابطه يادگيري سازماني با عملکرد شغلي کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي شرق گيلان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی شرق گیلان برابر با 344 نفر در سال تحصیلی 1395-96 بود که از میان آنها برحسب جدول کرجسی و مورگان 182 کارمند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های معتبر یادگیری سازمانی نیفه ( 2001 ) و عملکرد شغلی حلاجیان ( 1392 ) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید متخصصان رسیده و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0/95 و 0/91 به دست آمده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری (همبستگی کانونی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد P<0/05 همچنین، بین یادگیری سازمانی با ابعاد عملکرد شغلی (دانش شغلی، مهارت شغلی، نگرش و رفتار نیروی انسانی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد P<0/05 بنابراین، با افزایش یادگیری سازمانی، میزان عملکرد شغلی کارکنان افزایش می یابد.

لینک کمکی