فایل رایگان سرمايه اجتماعي، نهاد ها و توسعه مبتني بر اعتماد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سرمايه اجتماعي، نهاد ها و توسعه مبتني بر اعتماد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ما اثرات ثابت و معادلات GMM آرلانو باند را با استفاده از داده های پانل از یک گروه بزرگ از کشورهای در حال توسعه را تخمین می زنیم و بررسی می کنیم که آیا سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، با جایگزینی پول قرارداد بر، مکمل نقش نهادها در توسعه خواهد شد یا خیر. نتایج ما شواهد روی به دست آورده است مبتنی بر اینکه سرمایهاجتماعی سهم نهادها را زمانی که ما در نهادهای سیاسی متمرکز می شویم افزایش و هنگامی که ما از آزاد ی های مدنی استفاده می کنیم شواهد ضعیف تری به دست می آید. هم سرمایه و هم نهادهای اجتماعی اثرات مثبت بر درآمد دارند اما روابط این متغیرها با درآمد متمایل به غیر یکنواخت شدن است. علاوه بر این، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتیبر اثربخشی سرمایه انسانی نیز دارد.

لینک کمکی