فایل رایگان شناسايي چالش هاي استقرار مديريت دانش سازماني در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي ازديدگاه کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي چالش هاي استقرار مديريت دانش سازماني در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي ازديدگاه کارمندان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی چالش های استقرار مدیریت دانش سازمانی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی از دیدگاه کارکنان می باشد که به روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه پیام نور مراکز استان آذربایجان شرقی می باشند که تعداد آنها، 438 نفر است و 210 نفر از آنها به عنوان نمونمه انتخاب شده است. همچنین روش نمونه گیری تحقیق به صورت تصادفی ساده است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که به ترتیب دارای 10 سوال و 29 سوال می باشد. روایی آن توسط اساتید راهنما و چند تا از کارشناسان امر و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای 25 نفر پیش آزمون به ترتیب 0.79 و0.82 تایید شده است. داده های جمع آوری شوده از راه آزمون های آماری از جمله، آزمون ضریب رگراسیون خطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم حمایت سطوح عالی مدیریت، عدم آموزش ویادگیری کارکنان، عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات وارتباطات عدم انسجام ویکپارچگی سازمانی؛ جابجایی کارکنان، عدم خلاقیت وابتکار فردی کارکنان، نظام پاداش وتنبیه، سبک رهبری مدیران به عنوان چالش های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور مراکز استان آذربایجان شرقی می باشند که از میان آنها دو بعد جابه جایی کارکنان و نظام پاداش تاثیر منفی وبقیه متغیرها دارای تاثیر مثبت هستند.

لینک کمکی