فایل رایگان طراحي مدل عوامل کليدي موثر بر توانمندسازي کارکنان بيمارستان فوق تخصصي در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مدل عوامل کليدي موثر بر توانمندسازي کارکنان بيمارستان فوق تخصصي در تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

منابع انسانی با ارزش ترین عامل و منبع اصلی مزیت رقابتی هر سازمان بشمار می آید. یکی از موثرترین راه های دستیابی به مزیت رقابتی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمان هاست. با توجه به اهمیت بهداشت و درمان و نقش بسزای بیمارستان در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه توجه به منابع انسانی و استفاده از توانایی های کارکنان برای عرضه خدمات درمانی مفیدتر ضروری است. از این رو سازمان ها باید به منظور افزایش انگیزه کارکنان در جهت اهداف بیمارستان بکوشند. تحقیق حاضر در تلاش برای شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان یک بیمارستان فوق تخصصی در تهران و در نهایت ارائه مدلی برای توانمندسازی این مجموعه می باشد.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی - و مطالعه موردی است. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ای با 5 سوال جمعیت شناختی و 54 سوال اختصاصی در میان نمونه ای متشکل از 300 نفر از کارکنان بیمارستان توزیع شد. بمنظور طراحی مدل نیز از نرم افزار لیزرل و تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد در بین عوامل مورد بررسی، انگیزه، اعتماد و مهارت بترتیب بیشترین میزان همبستگی را با توانمندسازی کارکنانداشتند. تیم سازی و مشارکت گروهی و تفویض اختیار فاقد ارتباط معنادار با توانمندسازی تشخیص داده شدند. همچنین شاخص های برازش مدل در دامنه قابل قبول بودند بنابراین الگوی بدست آمده در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

لینک کمکی