فایل رایگان عناصر بيگانه ستيزي به عنوان تربيت اسلامي براي دانش آموزان در شعر دوره مشروطيت با تکيه بر اشعار ملک الشعرا بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عناصر بيگانه ستيزي به عنوان تربيت اسلامي براي دانش آموزان در شعر دوره مشروطيت با تکيه بر اشعار ملک الشعرا بهار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بر اساس پژوهش های انجام شده در این تحقیق، اعتراض و مبارزه علیه حضور و نفوذ بیگانگان در شعر ملک الشعرا بهار در سه محور اعتراض مستقیم، حمایت از کشورهای استعمارشده دیگر و وطندوستی دیده می شود. در شعر بهار، بیش از همه دو کشور انگلیس و روسیه به عنوان کشورهای استعمارگر آن دوره، مورد سرزنش و عتاب شاعر بوده اند. شاعر با بینش سیاسی دقیق خود که ناشی از حضور او در دنیای سیاست است، این دو رقیب به ظاهر دشمن را در دسیسه چینی و غارت ثروت های ملی و فرهنگ اینسرزمین با یکدیگر دوست و همدست می داند. ملک الشعرا بهار در اشعارش سعی دارد به دانش اموزان پیام بیگانه ستیزی ومبارزه علیه استعماردهد. و با ابراز همدردی نسبت به آنان، ظاهر فریبکار کشورهای استعمارگر را آشکار میکند. در دیوان بهار، اشعار اجتماعی و مضامین وطنی فراوان است و به دفعات درد و رنج خود را از حضور بیگانگان در خاک وطن بیان می کند؛ نتیجه همه این تصاویر، نفرتی است که جامعه ایرانی از این کشور بیگانه، در آن عصر، در اذهان خود ثبت و ضبط کرده است

لینک کمکی