فایل رایگان عناصر تعليم وتربيت در کتاب هاي داستان تصويردار کودکان ونوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عناصر تعليم وتربيت در کتاب هاي داستان تصويردار کودکان ونوجوانان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

کودکان قبل از ورود به مدرسه، روشها و شیوه های مختلف تعلیم و تربیت را فرا می گیرند. یکی از مهم ترین این روش ها، کتاب های داستانی تصویردار هستند که والدین یا کودکان و نوجوانان آنها را خریداری می کنند. لذا والدین و مربیان می بایست برای سنجش اعتبار و میزان مفید بودن محتوای اینگونه کتاب ها، ملاک ها و استانداردهایی را تعیین کنند تا ضمن ارزشیابی آنها، بر عملکرد داده ها و تاثیر آن، در بالا بردن کیفی تعلیم و تربیت سهیم شوند. لذا کتاب های داستانی تصویردار یکی از عناصر فرآیند یادگیری هستند و بر عمق و وسعت یادگیری میافزایند و توانایی کودکان و دانش آموزان را ارتقا میبخشند. این پژوهش که بر مبنائی روش توصیفی تحلیلی می باشد بر روی تعداد 70 نفر از دانش آموزان کلاس پنجم و ششم ابتدایی مدارس پسرانه و دخترانه آموزش وپرورش ناحیه 3 اهواز و به صورت تصادفی بر 100 کتاب داستان تصویر دار کودک و نوجوان انجام گرفته است. این پژوهش از یک پرسشنامه سه بخشی، روایی به وسیله متخصصان و پایایی به وسیله روش آلفای کرونباخ با مقدار 0/88 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که 81/08 درصد دانش آموزان پسر کلاس پنجم و ششم و 81/81 درصد دانش آموزان دختر کلاس پنجم مهم ترین مشخصه ی یک کتاب داستان تصویر دار خوب، که دارای عناصر تعلیم و تربیت بوده و از آن بهره گرفته اند را به ترتیب، داستان های دارای رنگ های شاد و گرم و آموزش مهارت های زندگی و آموزش بهداشت فردی و جمعی دانسته اند. با توجه به یافته ها، لازم است، اولیاء، کودکان و نوج وانان هنگام تهیه و خرید کتاب هایی با مشخصات مذکور را مدنظر قرار داده تا کیفیت تعلیم و تربیت و یاددهی ویادگیری را بهبود بخشند. این پژوهش سعی دارد نشان دهد که استفاده از کتاب های داستانی تصویر دار در برنامه درسی یک ضرورت است و می تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش کیفیت آموزش و بالا بردن انسجام فکری، قدرت تخیل، تمرکز دانش آموز داشته باشد؛ بنابراین باید به داستان های تصویردار به منزله ی یک ابزار آموزشی نگاه کرد

لینک کمکی