فایل رایگان فرهنگ و برنامه درسي چند فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرهنگ و برنامه درسي چند فرهنگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

نفوذ عوامل فرهنگی بر رفتار انسان قطعی است. اولویت های فرهنگی ضرورتا اگرچه به خودی خود تعیین کننده نیستند. اما یک مولفه از نظام پیچیده عوامل علی هستند که می تواند عامل برانگیزاننده ی مهمی در بلند مدت باشند. بدین معنا که ارزش های مادی یا ارزش های معنوی هر کدام تاثیر گذار بر شکل و محتوای جامعه خواهند بود. برنامه درسی اساسا یک سند سیاسی فرهنگی و مقوله ای زمینه مند و حساس به فرهنگ است و در صورتی اثربخش خواهد بود که عناصر تشکیل دهنده آن با ویژگی های فرهنگی جامعه و به تبع آن با ویژگی های فرهنگی یادگیرنده سازگار و متناسب باشد. این مقاله می کوشد بر مبنای روش توصیفی/ تحلیلی و به استناد تحقیقات محقیقین در این حوزه، در ابتدا ضمن پرداختن به مفاهیم فرهنگ و برنامه درسی به چیستی برنامه درسی چند فرهنگی و اصول آموزش آن نیز بپردازد و نکات مورد توجه این مقوله را برای خوانندگان روشن نماید. هدف این مقاله تدوین چهارچوب برنامه درسی چند فرهنگی است که در این راستا ضمن بیان اهداف آموزش چند فرهنگی به اصول مهم و کلیدی این تئوری پرداخته می شود. همچنین تبیین ضرورت تدوین برنامه درسی چند فرهنگی از منظر ضرورت های عصر حاضر، بازنگری می گردد و ضمن بررسی چالش های فرا روی آن راهبردهایی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام تعلیم و تربیت پیشنهاد می دهد.

لینک کمکی