فایل رایگان فلسفه تعليم و تربيت با تاکيد بر فلسفه جديد تعليم و تربيت عصر نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فلسفه تعليم و تربيت با تاکيد بر فلسفه جديد تعليم و تربيت عصر نوين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

موضوع مقاله در رابطه با فلسفه جدید تعلیم و تربیت در عصری نوین می باشد که به ویژگی های و تعاریف فلسفه جدید تعلیم و تربیت و وظایف معلمان و ویژگی های مدارس در عصر کنونی پرداخته شده است. اهداف و اصول فلسفه جدید تعلیم و تربیت از نظر دیدگاه های مختلف صاحب نظران و پژوهشگران در عصر فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. روش تحقیق از نوع گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای) و توصیفی می باشد که از کتاب ها، مقالات و مجلات داخلی و خارجی استفاده شده است. نگارندگان مقاله توانسته اند از دلاطلاعات گردآوری شده، به نظر و مطالب جدیدتری دست یابند و آن این که با رویکردهای تحول در عصر اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری روش های عقلانی و منطقی و هوشمندانه می توان چالش ها و موانع موجود را به فرصت ها و موقعیت ها ی بهینه آموزشی و تربیتی مبدل نمود مشروط بر آن که فرهیختگان تعلیم و تربیت برای نظریه پردازی در فلسفه تربیتی جدید همت گمارند.

لینک کمکی