فایل رایگان مروري بر تاريخچه مسئوليت اجتماعي سازمان ها و بررسي مولفه هاي آن در نظام آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر تاريخچه مسئوليت اجتماعي سازمان ها و بررسي مولفه هاي آن در نظام آموزشي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

مسئولیت اجتماعی؛ بایدها و نبایدها و تعهدات سازمان ها به جامعه است؛ سازمانها دربرابر عمکردشان موظف به پاسخگویی به جامعه هستند، این مفهوم در سال های اخیر رشدد فزاینده ای داشته است، به دلیل افزایش سطح انتظارات و حساسیت جامعه، سازمان ها نیا درصدد نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در فرهنگ سازمانی خود هستند. باتوجه به اینکه سازمان آموزش و پرورش به عنوان پیش قراول تغییرات اساسی و حرکت های فرهنگی در جامعه از حساسیت خاصی برخوردار بود و در مقایسه با سایر سازمان ها به دلیل تصمیم های حساس ملام به مسئولیت پذیری اجتماعی است.مولفه های مسئولیت اجتماعی در نام آموزشی شامل:اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی و برجامعه است. این تقسیم بندی در نظام آموزش و صنعت باتوجه به ماهیت متفاوت آنها یکسان نیستند. مقاله حاضر ضمن تبیین و بسط مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بررسی مولفه های آن در ناام آموزشی می پردازد. در پایان نیز پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی ارائه گردیده است

لینک کمکی